Vykdomoji taryba

Vykdomoji taryba – UNESCO generalinėje konferencijoje renkamas vienas iš trijų UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution) numatytų organizacijos valdymo organų, užtikrinančių organizacijos veiklą tarp UNESCO generalinių konferencijų sesijų. Vykdomosios tarybos tikslas –  garantuoti bendrą efektyvų UNESCO valdymą.

Vykdomąją tarybą, kuri renkasi 2 kartus per metus, sudaro 58 valstybės narės, renkamos ketverių metų laikotarpiui. Valstybių atstovai renkami atsižvelgiant į regioninį suskirstymą, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp skirtingų pasaulio regionų. Remiantis Jungtinių Tautų praktika, yra nustatytos 6 rinkiminės grupės:

  • I  grupė (Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalys)
  • II grupė (Rytų Europos šalys)
  • III grupė (Lotynų Amerikos ir Karibų šalys)
  • IV grupė (Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys)
  • V (a) grupė (Afrikos šalys)
  • V (b) grupė (Arabų šalys)

Kiekvienam iš regionų skirtas atitinkamas vietų Vykdomojoje taryboje skaičius. Lygaus atstovavimo principas taip pat taikomas sudarant komitetus ir darbo grupes.

Šis institucinis organas prižiūri UNESCO programų pagal numatytą biudžetą vykdymą bei siekia užtikrinti efektyvų ir racionalų Generalinio direktoriaus darbą. Vykdomosios tarybos pagrindinė veikla, nustatoma Generalinės konferencijos sesijose, planuojama dvimečiais, kitos funkcijos atsiranda UNESCO sudarytų sutarčių su įvairiomis specializuotomis institucijomis, tarpvyriausybinėmis organizacijomis pagrindu.

Vykdomosios tarybos biurą sudaro 12 narių: Vykdomosios tarybos pirmininkas, visų šešių rinkiminių grupių atstovai (vicepirmininkai) ir komisijų bei komitetų pirmininkai.

Vykdomosios tarybos sesijos metu šalių atstovai pasisako ir sprendimai priimami plenariniuose posėdžiuose. Sesijų metu dirba 2 komisijos (Programų ir išorinių santykių bei Finansų ir administracinių klausimų) ir 2 komitetai (Konvencijų ir rekomendacijų, Specialusis bei Nevyriausybinių organizacijų).

UNESCO generalinės konferencijos 41-ojoje sesijoje Lietuva išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2021-2025 m. Ja taip pat buvo 1997–2001 m., 2005–2009 m. ir 2015-2019 m. Šiais laikotarpiais tuometiniai Lietuvos nuolatiniai atstovai prie UNESCO buvo išrinkti Vykdomosios Tarybos vicepirmininkais ir biuro nariais.