Vykdomoji taryba

Vykdomoji taryba – UNESCO generalinėje konferencijoje renkamas vienas iš trijų UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution) numatytų organizacijos valdymo organų, užtikrinančių organizacijos veiklą tarp UNESCO generalinių konferencijų sesijų. Vykdomosios tarybos tikslas –  garantuoti bendrą efektyvų UNESCO valdymą.

Vykdomąją tarybą, kuri renkasi 2 kartus per metus, sudaro 58 valstybės narės, renkamos ketverių metų laikotarpiui. Valstybių atstovai renkami atsižvelgiant į regioninį suskirstymą, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp skirtingų pasaulio regionų. Remiantis Jungtinių Tautų praktika, yra nustatytos 6 rinkiminės grupės:

  • I  grupė (Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalys)
  • II grupė (Rytų Europos šalys)
  • III grupė (Lotynų Amerikos ir Karibų šalys)
  • IV grupė (Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys)
  • V (a) grupė (Afrikos šalys)
  • V (b) grupė (Arabų šalys)

Kiekvienam iš regionų skirtas atitinkamas vietų Vykdomojoje taryboje skaičius. Lygaus atstovavimo principas taip pat taikomas sudarant komitetus ir darbo grupes.

Šis institucinis organas prižiūri UNESCO programų  pagal numatytą biudžetą vykdymą bei siekia užtikrinti efektyvų ir racionalų Generalinio direktoriaus darbą. Vykdomosios tarybos pagrindinė veikla, nustatoma Generalinės konferencijos sesijose, planuojama dvimečiais, kitos funkcijos atsiranda UNESCO sudarytų sutarčių su įvairiomis specializuotomis institucijomis, tarpvyriausybinėmis organizacijomis pagrindu.

Vykdomosios tarybos biurą sudaro 12 narių: Vykdomosios tarybos pirmininkas, visų šešių rinkiminių grupių atstovai (vicepirmininkai) ir komisijų bei komitetų pirmininkai.

Vykdomosios tarybos sesijos metu šalių atstovai pasisako ir sprendimai priimami plenariniuose posėdžiuose. Sesijų metu dirba 2 komisijos (Programų ir išorinių santykių bei Finansų ir administracinių klausimų) ir 2 komitetai (Konvencijų ir rekomendacijų, Specialusis bei Nevyriausybinių organizacijų).

2015 m. lapkričio 11 d., UNESCO Generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje, Lietuva 171 balsu išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui. Lietuvai patikėtos šios UNESCO valdymo struktūros vicepirmininkės pareigos. Vykdomosios tarybos pirmininku išrinktas Vokietijos nuolatinis atstovas prie UNESCO, o vicepirmininkėmis taip pat tapo Švedija, Dominikos Respublika, Malaizija, Marokas ir Pietų Afrikos Respublika.

Lietuva, kaip Vykdomosios tarybos narė, dalyvaus Finansų ir administracinių reikalų komisijos, Programų ir išorinių santykių komisijos, Nevyriausybinių partnerių komiteto bei Konvencijų ir rekomendacijų komiteto, kuris prižiūri UNESCO konvencijų ir rekomendacijų įgyvendinimą bei svarsto žmogaus teisių pažeidimus UNESCO kompetencijos ribose, veikloje.

Lietuva Vykdomosios tarybos nare buvo 1997–2001 m. ir 2005–2009 m. Šiais laikotarpiais tuometinės Lietuvos nuolatinės atstovės prie UNESCO, ambasadorės Ugnė Karvelis (1935–2002) ir Ina Marčiulionytė buvo išrinktos Vykdomosios Tarybos vicepirmininkėmis ir biuro narėmis.