Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

UNESCO yra vienintelė unikali Jungtinių Tautų agentūra, turinti aktyviai veikiantį valstybių narių atstovų – nacionalinių UNESCO komisijų – tinklą, paremtą tarpusavio bendradarbiavimu. Nacionalinėms UNESCO komisijoms tenka svarbūs konsultavimo, informacijos mainų, partnerystės įgyvendinimo uždaviniai,  jos atlieka didžiulį vaidmenį įgyvendinant UNESCO veiklos programas. Nacionalinės komisijos vadovaujasi Nacionalinių UNESCO komisijų chartija (Charter of National Commissions for UNESCO).

1991 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublika tapo UNESCO nare. 1992 m. spalio 20 d. Lietuvos Vyriausybė patvirtino pirmąją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos įstatus. 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti atnaujinti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatai.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomeniniais pagrindais dirbantys 23 švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos bei informacijos specialistai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, ministerijoms pavaldžių institucijų darbuotojai, Lietuvoje veikiančių UNESCO katedrų ir centrų,  nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos, komunikacijos srityse, nariai. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį tvirtina LR Ministras Pirmininkas, jos pirmininkas renkamas Generalinės konferencijos metu. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis atnaujinta LR  Ministro Pirmininko 2024 m. balandžio 25 d. potvarkiu Nr. 89 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas. 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu bei atsakingomis ministerijomis, jų padaliniais, viešosiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo, mokslo ir kultūros srityse, taip pat su šių sričių specialistais ir ekspertais. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos partneriai – UNESCO asocijuoti centrai, katedros ir klubai, UNESCO Asocijuotų mokyklų tinkle dalyvaujančios Lietuvos mokyklos.

Nacionalinės komisijos ir Sekretoriato veikla atsispindi kiekvienais metais skelbiamose metinėse veiklos ataskaitose.