Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Veiklos planas 2020 m.

 

Lietuvos nacionalinės  UNESCO  komisijos  sekretoriato  2020 m. veiklos  planas parengtas  atsižvelgiant  ir įgyvendinant UNESCO Vidutinės trukmės strategiją 2014-2021 m. (37 C/4), brėžiančią strateginę viziją ir programinius rėmus UNESCO veikloms švietimo, mokslo, kultūros, komunikacijos ir informacijos srityse globaliu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu, UNESCO Dvimečio programą ir biudžetą 2020-2021 m. (40 C/5), Darnaus vystymosi darbotvarkę – 2030, UNESCO konvencijas, rekomendacijas, programų strategijas bei veiksmų planus, taip pat aktyviai dalyvaujant nacionalinių strateginių dokumentų (Nacionalinės pažangos programos, Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“, LR teritorijos Bendrojo plano, Kultūros politikos dokumento „Kultūra 2030“, Integralios kultūros paveldo apsaugos modelio ir kitų) kūrimo ir įgyvendinimo procesuose.

Sutrumpinimai:

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – Komisija
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas – Sekretoriatas Kiekviena konvencija skirsniuose apibendrintai vadinama Konvencija Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030 – DVD 2030
UNESCO Generalinės konferencijos 40-osios sesija – 40GK
Asocijuotų mokyklų tinklas – ASPnet
UNESCO „Žmogus ir biosfera“ programa - MAB

I Strateginiai UNESCO dokumentai ir įgyvendinimo veiklos

 

UNESCO Programa ir biudžetas: C/5 KULTŪROS PROGRAMOS strateginiais tikslai, dėmesys UNESCO

konvencijoms ir jų nuostatų integravimui į nacionalinę teisę ir kt.

 

UNESCO metodinė priemonė „Kultūros 2030 indikatoriai“

UNESCO didelį dėmesį skiria kultūros sektoriui bei jo aktyvesniam dalyvavimui DVD 2030 įgyvendinime, tačiau  tam  plėtoti  reikalingi  kokybiniai  ir  kiekybiniai  indikatoriai,  konkrečios  priemonės  ir  apibrėžtys, kuriomis būtų galima vadovautis. 2019 m. pabaigoje buvo pristatytas dviejų metų UNESCO darbo rezultatas – metodinė priemonė, padedanti įgyvendinanti DVD 2030 tikslus nacionalinėje kultūros politikoje ir vykdyti jos stebėseną. Šiuo nauju instrumentu „Kultūros 2030 indikatoriai“ padedama valstybėms narėms įvertinti ir stebėti kultūros pažangą, įgalinančią nacionaliniu ir vietos lygiu įgyvendinti DVD 2030 tikslus ir uždavinius tiek  veiklos  sektoriuje,  tiek  sinergijoje  su kitais  sektoriais.  Valstybės  narės  yra  raginamos  naudotis  šia priemone.

2020  m.  Sekretoriatas  planuoja  išversti  šį  metodinį  instrumentą  į  lietuvių  kalbą,  išplatinti  susijusioms institucijoms, paskelbti interneto svetainėje bei kitaip viešinti. 

Konvencija dėl Nelegalus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių įgyvendinimo (1970)

40GK buvo aptariamas šios Konvencijos įgyvendinimo klausimas, akcentuojant 2020 m. minimą 50-ies metų Konvencijos priėmimo sukaktį. Daugelis šalių sutarė, kad reikalingas didesnis šios konvencijos viešinimas, komunikacija ir matomumas visuomenėje.

Sekretoriatas, įgyvendinant 2020-ųjų - Pasaulio paveldo metų Lietuvoje programą, numatęs bendrose veiklose su Valstybinė kultūros paveldo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis prisidėti organizuojant praktinį seminarą, skirtą nelegalus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo temai.

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972)

 • Sekretoriatas numatęs pagal poreikį ir kompetenciją toliau dalyvauti, teikti informaciją, pasiūlymus ir konsultuoti Konvencijos nuostatų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje klausimais.
 • Lietuvos valstybė, siekdama aktyviai dalyvauti Konvencijos įgyvendinime, rengia Kauno modernizmo architektūros paraišką UNESCO Pasaulio paveldo sąrašui. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, paraišką UNESCO Pasaulio paveldo centrui planuojama pateikti 2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. Sekretoriatas numatęs aktyviai dalyvauti paraiškos rengime teikiant konsultacijas, metodinę pagalbą, rengiant paraiškos tekstą, dalyvaujant ar organizuojant šios temos renginius. Sekretoriato atstovai dalyvauja dviejų – Ekspertų ir Priežiūros - darbo grupių veikloje.

 • Dalyvavimas Pasaulio  paveldo komiteto 43-oje sesijoje 2020 m. liepos mėn. (data bus tikslinama). Sekretoriatas yra atsakingas už informacijos sklaidą ir viešinimą.
 • Dalyvavimas Susisiekimo ministerijos įsteigtoje Darbo grupės centrinių pašto pastatų pritaikymo ir išsaugojimo visuomenės poreikiams klausimams spręsti, veikloje. Darbo grupėje bus aptariamos Kauno centrinių pašto rūmų ir Klaipėdos pašto paskirtis bei pritaikymo galimybės.

UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metai

 • 2020-ieji metai paskelbti UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Įgyvendindamas LR Vyriausybės (patvirtintą) programą, Sekretoriatas planuoja (a) parengti vieningą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų komunikacinę programą ir koordinuoti jos įgyvendinimą (komunikacinės kampanijos parengimui ir įgyvendinimui bus skirtos Kultūros ministerijos lėšos), (b) organizuoti parodą su edukacine programa „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose ir registruose“ (gautas LKT finansavimas), (c) prisidėti organizuojant UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo renginių ciklą, kurį sudarys minimų metų  atidarymo  renginys  ir  diskusijos  „Pasaulio  paveldo  valdymo  ir  stebėsenos  įgyvendinimas“, „Vietovės  valdytojo  funkcijos  ir  atsakomybės“,  „Švietimo  svarba  suprantant  ir  saugant  paveldą“, „Paveldas ir inovacijos“ (pagrindinis organizatorius - Valstybinė kultūros paveldo komisija), (d) skleisti ir koordinuoti informacijos pateikimą apie UNESCO pasaulio paveldą Lietuvoje per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (bendradarbiaujant su Kultūros ministerija, Valstybine kultūros paveldo komisija, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“).
 • Paroda su edukacine programa „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose ir registruose”. Sekretoriatas, kartu su Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedra, kuria 2020-iesiems UNESCO pasaulio paveldo metams Lietuvoje skirtą parodą – interaktyvių stendų ekspoziciją, novatoriškai pristatysiančią 11 Lietuvos paveldo vertybių. Ekspoziciją papildys mobilioji programėlė bei edukacinė programa (paskaitos, susitikimai, dirbtuvės), įgyvendinama Sekretoriato suburtų specialistų. Parodą Lietuvos nacionalinės  UNESCO  komisijos  galerijoje  planuojama  eksponuoti  nuo  2020  m.  kovo  -  rugsėjo mėnesiais. Projektas įrašytas į LR Vyriausybės tvirtinimui pateiktą oficialią UNESCO pasaulio paveldo metų Lietuvoje minėjimo programą, finansavimas gautas iš LKT. Paroda su specialiai parengta programa taip pat įrašyta į „Kultūros nakties“ 2020 metų programą.

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (2003)

 • Dalyvavimas Konvencijos Generalinės Asamblėjos 8-osios sesijos posėdžiuose 2020  birželio mėn.  ir Tarpvyriausybinio  komiteto  15-osios  sesijos  posėdžiuose  2020  lapkričio  30  d.  -  gruodžio  5  d. Sekretoriatas rengia pozicijas/pasisakymus, yra atsakingas už informacijos sklaidą ir viešinimą.
 • Pasirengimas trečiojo  ciklo  periodinės  ataskaitos  apie  Konvencijos  įgyvendinimą  teikimui.  Kultūros ministerijai sudarius tarpinstitucinę darbo grupę,  Sekretoriatas informuos suinteresuotas institucijas ir kt. Periodinė ataskaita UNESCO sekretoriatui turi būti pateikta 2021 m. gruodžio 15 d.
 • Projekto „Žemėlapis „Kryždirbystės kelias“, įtraukto į Tautodailės metų (2020) minėjimo programą, įgyvendinimas bendradarbiaujant su Kultūros tyrimų institutu.
 • Projekto „Vilniaus apskirties nematerialaus kultūros paveldo nevyriausybinių organizacijų elektroninis katalogas/ interneto svetainė“ II etapo įgyvendinimas (gautas LKT finansavimas) iki 2020 kovo 31 d. Sekretoriato planuojami darbai: (a) baigiamasis renginys, interneto svetainės pristatymas ir seminaras NVO, (b) svetainės perdavimas ir mokymai Vilniaus etninės kultūros centrui.
 • Pasirengimas galimam naujam vertybės/ vertybių teikimui UNESCO Reprezentatyviajam nematerialaus kultūros paveldo sąrašui 2021 m.: galimų kandidatūrų aptarimas Lietuvos nacionaliniame kultūros centre, Nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo sąvado komisijoje ir Kultūros ministerijoje, Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo taryboje.
 • Dalyvavimas Nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo sąvado komisijos veikloje, vertinant vertybių paraiškas.

Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005)

 • Dalyvavimas Konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 14-osios sesijos posėdžiuose 2020 vasario 11-14 d. Sekretoriatas rengia pozicijas/pasisakymus, yra atsakingas už informacijos sklaidą ir viešinimą.
 • Trečiojo ciklo (2016-2019) periodinės ataskaitos apie Konvencijos įgyvendinimą pateikimas UNESCO. Sekretoriatas  organizuoja  Kultūros  ministerijos  sudarytos  tarpinstitucinės  darbo  grupės  posėdžius, vykdo nevyriausybinių organizacijų apklausą, redaguoja ir pildo gautą informaciją. Periodinė ataskaita turi būti pateikta 2020 m. balandžio 30 d.
 • Dalyvavimas Vilniaus m. savivaldybės darbo grupės posėdžiuose ir Anykščių savivaldybės konsultavimas dėl galimų paraiškų teikimo UNESCO Literatūros miesto statuso suteikimui.

Rekomendacija dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio (2011)

Rekomendacija skirta pasaulio paveldo vertybių valdymui, istorinei, urbanizuotai aplinkai saugoti, vystyti ir plėtoti,  siekiant  integralaus  požiūrio  į  pasaulio  paveldo  vertybes,  derinant  kultūrines,  ekonomines, socialines   reikmes   ir   įgyvendinant   DVD   2030   tikslus.   40GK   dokumento   C/5   Kultūros   programos strateginiuose tiksluose pabrėžiama šalių narių atsakomybė Rekomendaciją integruoti į nacionalinę teisę, imtis tinkamų įgyvendinimo priemonių: taikyti ją šalies nacionaliniame, regioniniame ir vietos kontekstuose, skatinti palaikančią politiką, nustatyti įgyvendinimo veiksmus ir vykdyti jos stebėseną. Trečiajame Pasaulio paveldo vertybių periodinių ataskaitų cikle numatyta įvertinti šalių narių pastangas įgyvendinant šią Rekomendaciją.

2020 m. Sekretoriatas numatęs bendradarbiauti su Valstybine kultūros paveldo komisija ir siūlo atlikti išsamią Rekomendacijos nuostatų analizę bei parengti pasiūlymus dėl efektyvesnių rekomendacijos nacionalinių įgyvendinimo priemonių.

Sekretoriatas numatęs toliau viešinti ir aktualizuoti Rekomendacijos svarbą įgyvendinant 2020-ųjų -Pasaulio paveldo metų Lietuvoje programą, kitas projektines veiklas ir renginius.

UNESCO Minimų sukakčių programa

 • Ataskaitų už  Stanislovo  Moniuškos  200-osioms  gimimo  metinėms  skirtus  renginius  pateikimas UNESCO, bendradarbiaujant su Lenkijos nacionaline UNESCO komisija (iki 2020 m. sausio 31 d.).
 • Vilniaus Gaono  300-ųjų  gimimo  metinių,  įrašytų  į  UNESCO  Minimų  sukakčių  sąrašą,  logotipo komunikavimas Lietuvoje.
 • Pasirengimas  2021   m.   vyksiančiam   Marijos   Gimbutienės   100-ųjų   gimimo   metinių   sukakties minėjimui Lietuvoje ir UNESCO būstinėje Paryžiuje

UNESCO Programa ir biudžetas: C/5 ŠVIETIMO PROGRAMOS strateginiai tikslai

40GK buvo priimti du nauji norminiai dokumentai švietimo srityje: Pasaulinė aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija bei Rekomendacija dėl atvirųjų švietimo išteklių. Artimiausiu metu valstybes nares pasieks UNESCO kvietimas imtis atitinkamų veiksmų šių instrumentų nuostatų integravimui į nacionalinę teisę bei praktiniam įgyvendinimui. Abu instrumentai siejami su DVD 2030.

Pasaulinė aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencija (2019)

Konvencija įvardinama kaip neatidėliotina priemonė reaguojant į globalias žmonių mobilumo augimo dėl įvairių priežasčių, pabėgėlių, išvietintų žmonių srautus, tendencijas bei bendrai išaugusį studentų mobilumo poreikį pasaulyje. Sekretoriatas sieks glaudžiai bendradarbiauti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasirengimo Konvencijos ratifikavimui procese, inicijuojant visuomenės diskusijas, viešinant  Konvenciją, dalyvaujant jos įgyvendinimo stebėsenoje. Konvencijos priėmimas siejamas su DVT, kaip priemonė švietimo sistemos įtraukumui, aukštojo mokslo prieinamumui, integracijos kliūčių mažinimui, darbo rinkos atvirumui.

Rekomendacija dėl atvirųjų švietimo išteklių (2019)

Rekomendacija svarbi įgyvendinant DV 4-ajį tikslą, stiprinant švietimo kokybę, atveriant kelią atviros licencijos švietimo priemonių plėtotei ir sklaidai, įtraukių ir kokybiškų priemonių kūrimui, naudojimui ir pritaikymui bei tarptautiniam bendradarbiavimui šiame lauke. Sekretoriatas sieks glaudžiai bendradarbiauti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuojant diskusijas su vadovėlių kūrėjais, viešinant Rekomendaciją, dalyvaujant jos įgyvendinimo stebėsenoje.

Švietimas – 2030

UNESCO Vidutinės trukmės strategijoje 2022-2029 m. bei Dvimečio programoje ir biudžete 2020-2021 m. akcentuojamas švietimo programos reikšmingumas visos Darnaus vystymosi švietimo darbotvarkės 2030 įgyvendinimui, transformuojančiam švietimo vaidmeniui, stiprinama UNESCO lyderystė įgyvendinant švietimo   kokybei,   prieinamumui   ir   įtraukumui   skirtą   4-ąjį   darnaus   vystymosi   tikslą,   stiprinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas, taip pat bendradarbiavimas  su kitomis Jungtinių Tautų agentūromis, Europos Sąjunga, tarptautinėmis ir regioninėmis agentūromis (pvz. EPBO ir kt.), siekiama ambicingesnio požiūrio  į  lyčių  lygių  galimybių  užtikrinimą  švietime,  mokslo  tyrimais  grindžiamą  švietimo  planavimą, pagarbą žmogaus teisėms mokymosi procesuose, holistiniam požiūriui į kompetencijų ugdymą.

 • Sekretoriatas  toliau   dalyvaus   UNESCO   programos   „Švietimas-2030“,   skirtos   4-ojo   DV   tikslui, įgyvendinimo veiklose, tarpininkaus teikiant Lietuvos pozicijas, pastabas konsultacijose, teikiant ataskaitas, duomenis apžvalgoms, klausimynams, inicijuojant įvairias veiklas. Komisijos narės, VDU Edukologijos  instituto  mokslo  darbuotojos dr.  Laima  Galkutės,  Šiaurės šalių ministrų tarybos  biuro Lietuvoje ir Sekretoriato iniciatyva svarstoma galimybė 2020 m. surengti bendrą Baltijos ir Šiaurės šalių valstybių švietimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, švietimo tinklų, ekspertų, švietimo praktikų konferenciją, skirtą įvertinti skirtingas ir atskiras nesistemines švietimo praktikas, įžvelgti jų sąsajas su 4- ojo darnaus vystymosi tikslo, kitų tikslų uždaviniais, bendra UNESCO švietimo paradigma, Šiaurės šalių ministrų tarybos švietimo strategija, ieškoti naujų bendradarbiavimo, sinergijos galimybių. Rengiama projekto paraiška Šiaurės šalių ministrų tarybos finansavimo konkursui.
 • UNESCO švietimo  programos  nuostatos  bus  atstovaujamos  dalyvaujant  Darnaus  vystymosi  tikslų ekspertų tinklo veikloje.
 • Sekretoriatas tęs bendradarbiavimą su Lietuvos neformaliojo švietimo asociacija, plėtojančia mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo skaitmeninėmis priemonėmis modelį įvairiose švietimo pakopose ir formose, ypač paskatinant Lietuvos miestus dalyvauti UNESCO besimokančiųjų miestų tinkle, kuriant ir plėtojant besimokančiųjų miestų platformas, pildant jų turinį.

Asocijuotų mokyklų tinklas, ASPnet

2020 m. baigiasi 2017 m. reorganizuoto ASPnet priklausančių mokyklų narystės sutartys. Vadovaujantis ASPnet tinklo nuostatais, planuojama tinklą reorganizuoti, skelbiant naują kvietimą mokykloms teikti paraiškas. Planuojama atnaujinti Nacionalinę tinklo strategiją, toliau ieškoti galimybių optimizuoti tinklo koordinavimą jungiantis su kitais tarptautiniais tinklais, vykdančiais panašią misiją, bei perduodant koordinavimą tiesiogiai švietimo turinio plėtotėje veikiančiai institucijai, Sekretoriatui pasiliekant tinklo koordinavimo taryboje, aktyviai konsultuojant, teikiant ekspertinę pagalbą bei vykdant stebėseną.

UNESCO Programa ir biudžetas: C/5 MOKSLO PROGRAMOS strateginiai tikslai

Sekretoriatas tęs bendradarbiavimą su atsakingomis Lietuvos institucijomis mokslo srityje, siekiant UNESCO tarptautinių instrumentų įgyvendinimo, Rekomendacijos dėl mokslo ir mokslininkų (2017) bei naujai kuriamų instrumentų, Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo bei Rekomendacijos dėl etinių principų, susijusių su dirbtiniu intelektu kūrimo bei viešinimo Lietuvos visuomenėje procesų.

Biosferos rezervatų tinklas

Sekretoriatas bendradarbiaus aktyvinant Žuvinto biosferos rezervato veiklą, kaip buvo sutarta 2019 m. pabaigoje Sekretoriate surengtame susitikime su Žuvinto administracijos bei VŠĮ Baltijos aplinkos fondo atstovais. Planuojama svartyti galimybę atnaujinti nacionalinio UNESCO „Žmogus ir biosfera“ programos komiteto veiklą sujungiant šios struktūros ir Žuvinto biosferos rezervato mokslinės tarybos funkcijas. Reaguojat į MAB programos Limos Veiksmų plano rekomendacijas, plečiant biosferos rezervato veiklas, stiprinant mokslinius tyrimus, įtraukiant akademinę bendruomenę, plėtojant studentų mokslinės praktikos, savanorystės iniciatyvas, skatinant vietos bendruomenės įsitraukimą, jungčių su verslo, kultūros,  meno aplinkomis galimybes.

UNESCO Geoparkų tinklas

Sekretoriatas planuoja skirti dėmesio Lietuvos galimybių dalyvauti UNESCO geoparkų tinkle įvertinimui. Bendradarbiaujant su Lietuvos geologijos tarnyba, Akmenės bei Biržų savivaldybėmis planuojama aptarti galimybes, interesus ir strategijas dėl Akmenės geoparko ir Šiaurės Lietuvos karstinio regiono potencialo tinkle. Geoparkų programa sulaukė daug dėmesio 40GK. Kartu su „Žmogus ir biosfera“ pasaulinių biosferos rezervatų tinklu, UNESCO geoparkų tinklas yra svarbus ramstis siekiant Darnaus vystymosi tikslų, vietovės veikia kaip interaktyvios tausojančios ūkinės veiklos, gamtos apsaugos ir mokslinių tyrimų laboratorijos, kuriose kuriami darnūs, vietovės gamtinį unikalumą puoselėjantys sprendimai.

L‘Oréal-UNESCO programa

Sekretoriatas tęs bendradarbiavimą su L‘Oréal Baltic biuru bei Lietuvos mokslo akademija įgyvendinant

2020 m. L‘Oréal – UNESCO stipendijų moterims mokslininkėms programą, kuri kasmet auga, pritraukdama naujas   pareiškėjas.   Sekretoriatas   aktyviai   dalyvauja   programos   viešinime,  organizuojant   programos laureačių paskaitas mokyklose ir kt.

UNESCO Programa ir biudžetas: C/5 KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS PROGRAMŲ strateginiai tikslai

UNESCO programa „Pasaulio atmintis“

Sekretoriatas toliau įgyvendins programą „Pasaulio atmintis“, kuri rūpinasi dokumentinio paveldo išsaugojimu, skaitmeninimu ir viešinimu. 2020 m. planuojama atnaujinti Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ sudėtį, išrinkti jo pirmininką, suplanuoti veiklas. Taip pat planuojama parengti reprezentacinį leidinį,  skirtą  pristatyti  dokumentinio  paveldo  objektus  ir  jų  kolekcijas,  įrašytas  į  Nacionalinį  registrą „Pasaulio atmintis“. Šiuo metu registre yra 74 dokumentai: 36 iš jų pripažinti regioninės (europinės) ir 38 – nacionalinės reikšmės dokumentais. Kol kas lėšų turima tik internetiniam leidiniui.

Kas dveji metai Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ ir Sekretoriatas inicijuoja ir vykdo nacionalinio dokumentinio paveldo atranką/vertinimą į nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ ir organizuoja iškilmingą sertifikatų teikimo ceremoniją. Iki kitos atrankos 2021 m. planuojama bendradarbiauti su Kauno arkivyskupijos muziejumi ir VU Istorijos fakultetu rengiant Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos dokumentų kolekciją būsimai paraiškai į Nacionalinį registrą.

2020 m. pabaigoje UNESCO planuoja atnaujinti galimybę teikti paraiškas į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Tuo atveju Sekretoriatas yra pasirengęs tęsti dviejų tarptautinių paraiškų rengimą į tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“: Baltijos šalių paraiška „Laiškai iš Sibiro ant beržo tošies“ ir Lietuvos-Ukrainos paraiška „Žano Emanuelio Žilibero herbaras“.

Tarptautinė komunikacijos vystymo programa (IPDC)

Sekretoriatas  bendradarbiaus  įgyvendinant  IPDC  programą,  kuria  siekiama  nustatyti  ir  plėtoti  medijų vystymo standartus, stiprinti indėlį į nepriklausomų medijų vystymą, kaupti bei nukreipti tikslines lėšas, dalintis gerosiomis praktikomis tarp UNESCO valstybių narių. Lietuva yra IPDC Tarpvyriausybinės tarybos biuro vicepirmininkė iki Generalinės konferencijos 41-osios sesijos (2021 m.). Jai atstovauja Komisijos narė, LRT Radijo laidų redaktorė Aušra Jaruševičiūtė. Tarpvyriausybinės tarybos biuro 64-asis susitikimas vyks

2020 m. birželio 11-12 d. Paryžiuje.

UNESCO programa „Informacija visiems“ (IFAP)

Sekretoriatas toliau įgyvendins IFAP programą, propaguojančią galimybes naudotis informacija ir žiniomis visuotinei raidai, skatinančią tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystę, laisvą minties ir žinių sklaidą, komunikacijos priemonių gausą. Programos strategija ir sklaida rūpinasi IFAP Tarpvyriausybinė taryba. Lietuva yra šios tarybos narė, kuriai atstovauja Komisijos narys, Nacionalinio IFAP komiteto pirmininkas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. Tarpvyriausybinės tarybos 11-oji sesija vyks 2020 m. pavasarį (data bus tikslinama) Paryžiuje.

UNESCO UNITWIN programa

Sekretoriatas bendradarbiaus įgyvendinant UNESCO UNITWIN programą, vienijančią 700 tarptautinį bendradarbiavimą skatinančių UNESCO katedrų ir tinklų aukštojo mokslo srityje. Šioje programoje dalyvauja VDU UNESCO  UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras. Sekretoriatas ir toliau aktyviai dalyvaus bei tarpininkaus įgyvendinant veiklas, susijusias su medijų ir informaciniu raštingumu.

„Samsung" edukacinis projektas-konkursas

„Samsung" ketverius metus Lietuvoje vykdė pedagogų švietimo programą „Samsung Mokykla ateičiai", o šiais metais inicijuoja projektą-konkursą, skirtą 9-12 klasių moksleiviams. Projekto tikslas - parengti 5 modulių, 6 video pamokų ir kelių renginių mokymosi programą, lavinančią moksleivių skaitmeninio raštingumo kompetencijas, gerinčią mokinių įgūdžius ir padedančią geriau pasirengti ateities profesijoms. Sekretoriatas dalyvaus „Samsung" edukacinio projekto-konkurso vertinimo komisijos darbe.

II UNESCO prioritetų, temų, programų, veiklos, ir informacijos komunikavimas viešoje erdvėje

 • Naujienų publikavimas interneto svetainėje (∼40, 2019) ir socialinėje paskyroje Facebook (∼140, 2019), pranešimai apie įgyvendinamą veiklą, kvietimai žiniasklaidai, informacijos sklaida.
 • Dalyvavimas  kitų  įstaigų  ir  organizacijų  renginiuose,  paskaitų,  pranešimų  apie  UNESCO  programas rengimas ir kt.
 • Viešų renginių (paskaitų, minėjimų, parodų, projektų pristatymų) Komisijos galerijoje organizavimas:

Projekto/piešinių parodos Bright women in the dark period“ pristatymas, paskaita ir edukacijos, Parodos tema – II pasaulinio karo metu gyvenusios ir kūrusios litvakų kilmės menininkės, jų asmenybės  ir  meninė  veikla  sudėtingu  laikotarpiu. Projektui  suteiktas  Lietuvos  nacionalinės UNESCO komisijos patronažas. Sausio – vasario mėn.

Tarptautinės  džiazo  dienos  minėjimas  -  koncertas  „Džiazo  priešpiečiai“,  bendradarbiaujant  su Lietuvos džiazo federacija. Balandžio 30 d.

Tarptautinės Afrikos dienos minėjimas, bendradarbiaujant su Forumo teatru ir Užsienio reikalų ministerija. Gegužės 25 d.

Foto žurnalistikos festivalio parodos „Vilniaus fotografijos ratas“ pristatymas, bendradarbiaujant su VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubu. Projektas skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos kūrėjams, kurie pateiks foto istorijas gamtosaugos, klimato kaitos, biologinės įvairovės, ekologijos, gėlo vandens, darnaus vystymosi, materialaus ir nematerialaus kultūros bei gamtos paveldo apsaugos temomis. Renginys dedikuojamas darnaus vystymosi aktualizavimui. Rugsėjo – spalio mėn.

Fotografijų paroda „Mirusiųjų dienos tradicija“, skirta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašytai Meksikos vertybei „Vietos tautų mirusiųjų šventė“, bendradarbiaujant su Meksikos garbės konsule Ieva Kubiliene. Renginys skiriamas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijai. Spalio 29 d. - lapkričio 29 d.

III Sekretoriato administravimo veiklos

2020 metais numatomas 2018 metų nuolatinio saugojimo bylų archyvavimas, planuojamas elektroninių dokumentų valdymo sistemos diegimas, Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO katalogą bei apklausos būdu ir kt.