UNESCO generalinis direktorius

UNESCO generalinis direktorius – aukščiausias organizacijos administracijos vadovas. Jis renkamas Vykdomosios tarybos sesijos metu kas ketveri metai. Išrinkta kandidatūra tvirtinama artimiausios Generalinės konferencijos sesijoje. Generalinis direktorius pareigas eina ketverius metus ir gali būti išrinktas dar vienai tokios pačios trukmės kadencijai. Generalinis direktorius vadovauja UNESCO sekretoriatui.

Generalinis direktorius be balso teisės dalyvauja visose Generalinės konferencijos ir Vykdomosios tarybos sesijose, UNESCO komitetų susitikimuose. Jis atsakingas už pasiūlymų teikimą bei UNESCO veiklos programos, numatant finansines galimybes, parengimą ir teikimą Vykdomajai tarybai. Generalinis direktorius taip pat ruošia ir periodinėmis ataskaitomis apie organizacijos veiklą informuoja valstybes nares bei Vykdomąją tarybą. Generalinio direktoriaus (taip pat ir Sekretoriato) veikla yra išskirtinai tarptautinė ir savarankiška, todėl pagal tarptautinės teisės principus įvairiems subjektams griežtai draudžiama pažeisti nepriklausomumą, daryti įtaką priimamiems sprendimams ar pan., o UNESCO valstybės narės yra įsipareigojusios gerbti tarptautiškumu pasižyminčias Generalinio direktoriaus ir UNESCO sekretoriato vykdomas pareigas, stengdamosi nedaryti jokio išorinio poveikio.

2017 m. UNESCO generaline direktore ketverių metų kandencijai išrinkta Audrey Azoulay. 2021 m. ji pakartotinai išrinkta dar vienai kadencijai.