Sekretoriatas

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas (Sekretoriatas) – biudžetinė įstaiga, aptarnaujanti Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją (Nacionalinė komisija) bei padedanti įgyvendinti jos svarbiausias funkcijas, numatytas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatuose bei Sekretoriato nuostatuose. 

Sekretoriatas,  vadovaudamasis UNESCO generalinės konferencijos nutarimais, atsižvelgdamas į UNESCO programas ir projektus bei iš UNESCO sekretoriato Paryžiuje gaunamą informaciją, kartu su Nacionalinės komisijos nariais užtikrina nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą.

Sekretoriato vadovas ir darbuotojai veiklą vykdo atsižvelgdami į Nacionalinės komisijos konferencijų nutarimus bei Nacionalinės komisijos pirmininko nurodymus.

Sekretoriato darbuotojai informuoja Nacionalinės komisijos narius ir kartu su jais organizuoja Nacionalinės komisijos veiklą, kartu su Lietuvos nuolatine atstovybe prie UNESCO rengia UNESCO Sekretoriatui Paryžiuje dokumentus pagal savo kompetenciją, palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kaupia ir sistemina UNESCO Generalinės konferencijos, UNESCO Vykdomosios tarybos dokumentus, informaciją apie UNESCO programas, jų įgyvendinimą, organizuoja Nacionalinės komisijos posėdžius, bendradarbiauja su UNESCO sekretoriatu Paryžiuje, kitų valstybių nacionalinių UNESCO komisijų sekretoriatais. Nacionalinės komisijos interneto svetainėje ir, esant galimybei, žiniasklaidoje, informuoja visuomenę apie UNESCO ir Nacionalinės komisijos veiklą, teikia  informaciją apie UNESCO studijų ir mokslines stažuotes, organizuoja mokslinius seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusias su UNESCO ir Nacionalinės komisijos vykdoma veikla, rengia ekspozicijas, parodas ir kt.

Nacionalinės komisijos ir Sekretoriato veikla atsispindi kiekvienais metais skelbiamose metinėse veiklos ataskaitose.