UNESCO katedros, centrai, klubai

UNESCO katedros bei jų tinklai pradėti steigti, siekiant sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje. 1992 m. UNESCO Generalinės konferencijos 26-ojoje sesijoje priimto sprendimo pagrindu pradėjus vykdyti UNITWIN programą, šiuo metu veikia 781 UNESCO katedrų bei 45 jų tinklai visame pasaulyje. Lietuvoje šiuo metu veikia vienas UNITWIN tinklui priklausantis centras:

UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras Vytauto Didžiojo universitete (nuo 2018 m.) 

UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute (veikusi nuo 1994 m.),  ir UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra Vilniaus dailės akademijoje (veikusi nuo 1998 m.), taip pat UNESCO Tarpdisciplininė mechatronikos katedra Kauno technologijos universitete nutraukė savo veiklą. 


UNESCO centrai, kaip ir UNESCO klubai ir asociacijos, įsteigiami savanoriška iniciatyva, įsipareigojant puoselėti UNESCO saugomus idealus. UNESCO centrai domisi įvairiomis pasaulio socialinėmis problemomis, stengiasi prisidėti ieškant būdų joms išspręsti bei užtikrina tarptautinį tarpusavio bendradarbiavimą, daro didelę įtaką formuojant pilietinę visuomenę, vykdo socialiai reikšmingą veiklą, garantuoja informacijos sklaidą ir mainus, organizuoja mokymus, atlieka tyrimus ir pan.

Šiuo metu Lietuvoje veikia du UNESCO centrai:

UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras Vilniaus universitete (nuo 1999 m.)

UNESCO remiamas Regioninis bioetikos informacijos centras prie Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (nuo 2004 m.)


1947 m. Japonijoje buvo įkurtas pirmasis UNESCO klubas. Pasaulyje veikia per 3700 UNESCO klubų, centrų ir asociacijų, kurie laikomi stipriais UNESCO partneriais, užtikrinančiais UNESCO vertybes bei prisidedančiais prie organizacijos uždavinių įgyvendinimo jos veiklos srityse. UNESCO partnerių bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu garantuoja Pasaulinė UNESCO klubų, centrų ir asociacijų federacija (World Federation of UNESCO Clubs, Centres and Associations (WFUCA), atsakinga už minėtų partnerių informavimą, koordinavimą ir tarpusavio ryšius.

UNESCO klubų tikslai sutampa su UNESCO tikslais, apibrėžtais UNESCO Konstitucijoje, – prisidėti prie taikos ir saugumo stiprinimo pasaulyje remiant bendradarbiavimą tarp tautų per švietimą, mokslą, kultūrą,  komunikaciją ir gerbiant žmogaus teises. UNESCO klubai vienija įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių žmones, tvirtai tikinčius UNESCO idealais.

Nors UNESCO klubų veikla gali būti įvairi, visais atvejais jų nariai turi būti ištikimi UNESCO idėjoms ir neturėtų siekti pelno. UNESCO įprastai neteikia finansinės paramos klubams, tačiau gali būti išimčių. UNESCO skatina klubų steigimąsi.

 

Šiuo metu Lietuvoje veikia:

Šiaulių UNESCO klubas (nuo 1998 m.)

Kaip įsteigti UNESCO klubą Lietuvoje, teiraukitės Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate.