UNESCO

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO) buvo įkurta iškart po Antrojo pasaulinio karo – 1945 m. lapkričio 16 dieną. UNESCO yra Jungtinių Tautų (United Nations) specializuota agentūra, siekianti prisidėti prie pasaulio taikos ir saugumo stiprinimo vystant bendradarbiavimą tarp tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse.

UNESCO globojama veikla siekiama užtikrinti visuotinę pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei bendriesiems teisės principams, skatinti ir tobulinti bendravimą tarp įvairių pasaulio rasių, lyčių, religijų ir skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių, kaip tai įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje (Charter of the United Nations) ir UNESCO Konstitucijoje (UNESCO Constitution). Organizacijos vykdomi informacijos mainai bei žinių sklaida prisideda prie žmogiškųjų ir institucinių gebėjimų vystymosi tarptautinėje erdvėje švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse.

Šiandieną UNESCO narėmis yra 194 valstybės ir 11 asocijuotų narių.

Pagrindinės penkios UNESCO funkcijos: 

  • tarptautinių politikos strategijų kūrimas;
  • tarptautinių normatyvinių ir teisės aktų įgyvendinimas;
  • valstybių narių gebėjimų stiprinimas;
  • tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas;
  • tarptautinės duomenų bazės kūrimas. 

Lietuvos Respublika į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją priimta 1991 m. spalio 7 dieną.

1992 m. spalio 20 d. buvo įsteigta Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, o  1993 m. – Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO.