Žmogaus teisės

UNESCO akcentuoja būtinybę ginti žmogaus teises, užtikrinti pilietines, socialines, ekonomines, kultūrines pasaulio piliečių teises, lyčių lygias galimybes, moterų, mažumų teises, žmogaus teisių švietimą, siekia koordinuoti veiksmus kovoje prieš visų formų diskriminaciją nacionaliniu, regioniniu ar tarptautiniu lygmeniu, stiprina bendradarbiavimą tarp visų veikėjų ir tinklų, skatina demokratiją bei svarstymus apie naujas prievartos formas, teikiant pagalbą regioninių strategijų žmogaus saugumo užtikrinimui rengti, skatina žmogaus teisių tyrimus ir jų rezultatų sklaidą. UNESCO veikla plėtojama siekiant trijų svarbiausių tikslų: žinomumo didinimo, veiklumo žmogaus teisių srityje nacionaliniu, regioniniu ar tarptautiniu lygiu skatinimo bei bendradarbiavimo tarp visų veikėjų ir tinklų stiprinimo.

Visais įmanomais lygiais ir būdais UNESCO skatina žmogaus teisių švietimą ir informacijos sklaidą. Leisdama informacinius žinynus, organizuodama konferencijas ir remdama nacionalinių, regioninių ir tarptautinių strategijų, taip pat tinklų, (pvz., Tarptautinė miestų, kovojančių su rasizmu, koalicija (International Coalition of Cities against Racism)) kūrimą, UNESCO siekia, kad žmogaus teisių ir kovos su diskriminacija bei netolerancija principai taptų svarbiausiais tyrimų ir sprendimų priėmimo proceso komponentais.