UNESCO ir Pasaulinė klimato kaita

Klimato kaita veikia mūsų aplinką, visuomenes, gamtos ir kultūros paveldą. Ieškant sprendimų neigiamiems veiksniams sušvelninti ir prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, būtinas požiūris, jungiantis pagrįstą, nešališką mokslą su daugybe aplinkosauginių, ekonominių, informacinių, socialinių, požiūrio ir elgesio faktorių. Visi UNESCO skyriai, regioniniai biurai, centrai ir institutai vienu ar kitu aspektu imasi klimato kaitos klausimo. UNESCO ir ypač Tarpsektorinė klimato kaitos platforma (Intersectoral Platform for Action to Address Climate Change) veikia kaip unikalus forumas klimato kaitos ir jos poveikio aplinkai ir visuomenei sprendimams ieškoti. Jos užduotis yra koordinuoti 2008 m. UNESCO patvirtintos Veiksmų Strategijos dėl klimato kaitos (UNESCO Strategy on Action for Climate Change) bei vėliau patobulinto veiksmų plano (Enhanced Plan of Action) įgyvendinimą. Platforma kiekvienoje Vykdomosios tarybos rudens sesijoje pristato pažangos ataskaitą.

UNESCO veikla klimato kaitos koncentruojasi ties trim svarbiausiais tikslais:

  • su klimato kata susijusių duomenų bazės mokslo, vertinimų, tyrimų, stebėsenos ir išankstinio įspėjimo tikslais kūrimu ir palaikymu;
  • klimato kaitos įvertinimo ir prisitaikymo jai skatinimu, taip pat švietimo ir visuomenės informavimo priemonėmis bei
  • pastangomis diegiant klimatinio neutralumo (climate-neutral) požiūrį pačioje organizacijoje – tai bendra Jungtinių Tautų sistemos strategija, kuria siekiama savo pavyzdžiu skatinti šio požiūrio taikymą organizacijos administravime ir veikloje per trijų pakopų sistemą: šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos inventorizavimas, emisijų mažinimas ir poveikio kompensavimas.

UNESCO veikla klimato kaitos klausimais įsilieja į bendrą Jungtinių Tautų strategiją „Imantis veiksmų prieš klimato kaitą. Jungtinių Tautų sistemai vieningai veikiant“ (Acting On Climate Change: The Un System Delivering As One). 2007 m. UNESCO generalinis direktorius įsteigė Tarpsektorinę specialiąją komisiją (Interectoral Task-Force on Climate Change) pasaulinės klimato kaitos klausimams spręsti.