Kova su rasizmu ir ksenofobija

UNESCO prisideda prie kovos su rasizmu ir diskriminacija, skatindama ir inicijuodama tyrimus, normatyvinius instrumentus, veiksmų programas ir projektus. Mokslo pažangos ir globalizacijos procesai sąlygoja vis naujų diskriminacijos formų atsiradimą. UNESCO veikla reaguojant į kylančius iššūkius remiasi 2003 m. priimta Integruota kovos su rasizmu, diskriminacija, ksenofobija ir netolerancija strategija (UNESCO Integrated Strategy to Combat Racism, Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance). Ši strategija yra pagrįsta daugybės tyrimų, skirtų išsiaiškinti skirtingus rasizmo, ksenofobijos ir diskriminacijos aspektus ir formas, taip pat konsultacijų, siekiant išsiaiškinti regioninius skirtumus ir prioritetus, rezultatais.

Prioritetinėmis buvo identifikuotos tokios temos ir sritys, kaip mokslinių tyrimų ir diskusijų rasizmo, diskriminacijos ir ksenofobijos apraiškų klausimais vystymas, UNESCO instrumentų dėl kovos su rasizmu ir diskriminacija peržiūrėjimas ir atnaujinimas, naujų edukacinių požiūrių plėtotė, mokymo medžiagos rengimas ir indikatorių nustatymas, viešosios nuomonės lyderių ir sprendimų priėmėjų telkimas kovai prieš rasizmą ir diskriminaciją, įvairovės daugiatautėse ir daugiakultūrėse visuomenėse saugojimas, kova su rasizmą propaguojančia žiniasklaida, ypač internetinėje erdvėje.