Antidopingo programa

UNESCO antidopingo programa skirta užtikrinti, kad sportininkų varžybos vyktų sąžiningai, švarioje ir teisingoje aplinkoje. Varžybų metu vartojamas dopingas griauna moralinius ir etinius sporto pamatus bei žaloja sportininkų sveikatą. Ne visi pajėgūs atsilaikyti pagundai bet kokiomis priemonėmis siekti aukštų sportinių rezultatų, todėl narkotinės medžiagos dažnai prasismelkia į visas sporto sritis.

UNESCO, siekdama kovoti prieš dopingo vartojimą, vadovaujasi trijų dalių strategija: tarptautiniu bendradarbiavimu, švietimu ir kompetencijos ugdymu.

2005 m. spalio 19 d. Paryžiuje buvo priimta Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte (International Convention against Doping in Sport). Konvencija įsigaliojo 2007 m. vasario 1 d., kai ją ratifikavo 30 valstybių. Toks greitas šio tarptautinio teisės akto ratifikavimas įrodo konvencijos svarbą ir aktualumą.

Įsigaliojus šiai konvencijai, Konvencijos Šalys narės rinkosi Paryžiuje 2007 m. vasario mėn. pradžioje, kad priimtų politinius sprendimus, kaip įgyvendinti Konvenciją (Conference of Parties). Lietuvai šiame susitikime atstovavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Algirdas Raslanas, KKSD Teisės ir personalo skyriaus vedėja Kornelija Tiesnesytė ir VšĮ Antidopingo agentūra direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė.

Ši Konvencija – tai visuotinė teisinės kovos prieš dopingo vartojimą priemonė. Konvencija įgalina visas pasaulio šalis taikyti šį tarptautinį teisinį dokumentą kovoje prieš dopingo vartojimą. Konvencija leidžia harmonizuoti veiksmus, įgyvendinant antidopingo politiką visame pasaulyje ir užtikrina, kad bus efektyviai laikomasi Pasaulinio antidopingo kodekso (World Antidoping Code). Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte kviečia šalių vyriausybes suvienyti pastangas siekiant etinio sporto, principingumo ir asmeninės atsakomybės.

Norint sėkmingai pašalinti dopingo vartojimą sporte, pagrindinį dėmesį būtina skirti ateinančioms sportininkų kartoms. Dėl šios priežasties UNESCO kuria antidopingo ir prevencines programas, pabrėžiančias pamatines vertybes bei skleidžiančias žinią jaunimui apie dopingo vartojimo sukeliamas moralines, teisines bei sveikatos pasekmes. Taip pat UNESCO kuria mokyklinės antidopingo programos gaires.

Atsižvelgdama į Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte nuostatas, UNESCO padeda šalių vyriausybėms kurti nacionalines antidopingo programas ir pataria, kokiu būdu šalies antidopingo politika turėtų atitikti Konvenciją, vykdo mokslinius tyrimus, kuriais būtų galima remtis, priimant sprendimus dėl dopingo nevartojimo. Ypatingas dėmesys skiriamas dopingo platinimui, maisto papildams, ir pasekmėms sveikatai dėl dopingo vartojimo. Siekiant sėkmingo šios strategijos įgyvendinimo, UNESCO įkūrė Dopingo pašalinimo iš sporto fondą (Fund for the Elimination of Doping in Sport). Įnašus šiam Fondui gali skirti šalių vyriausybės ir privačios įmonės bei asmenys. Fondo lėšos dažniausiai naudojamos švietimo projektams, taip pat į fondą gali kreiptis valstybės, kuriančios savo teisinę bazę dėl kovos prieš dopingo vartojimą.

Pasaulinė antidopingo agentūra (World Anti-Doping Agency, WADA) kiekvienais metais skelbia draudžiamų vartoti sporte preparatų sąrašą.

Lietuvos veikla įgyvendinant Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte

Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. gegužės 2 d. ratifikavo spalio 19 d. paryžiuje priimtą Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte.

Už šios Konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakingi Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir VšĮ Antidopingo agentūra.

2015 m. UNESCO Dopingo nevartojimo fondas suteikė 18 tūkst. eurų paramą Lietuvos antidopingo agentūros projektui, kurį įgyvendinant sukurta ir 2016 m. pabaigoje pristatyta elektroninė mokymosi platforma "Be dopingo", skirta visų amžiaus grupių bei profesionalumo lygių sportininkams, jų treneriams, tėvams, aptarnaujančiam personalui bei mokytojams. Šios platformos tikslas - paprastai ir patraukliai pateikti informaciją apie dopingo prevenciją ir žalą, teisės aktus, sankcijas ir kitą aktualią informaciją. Elektroninė mokymosi priemonė kurta remiantis Pasaulinio antidopingo kodekso 18 straipsniu, kuriame akcentuojami tokie klausimai, kaip dopingo vartojimo sveikatos, socialinės ir ekonominės pasekmės, švaraus žaidimo ir sportinės dvasios svarba, atletų sprendimų priėmimo valia, taip pat ekonominis spaudimas vartoti dopingą. Kuriant svetainę daug dėmesio skirta ne tik priežasčių analizei, bet ir visai sportininką supančiai aplinkai, prevencinei veiklai, vienijančiai ne tik pačius sportininkus, bet ir sporto federacijas, trenerius, tėvus. Stiprindama savo švietimo programas, Lietuvos antidopingo agentūra remiasi idėja, jog būtina sujungti teorines ir praktines žinias. Platforma buvo kuriama bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, kitų šalių nacionalinėmis antidopingo agentūromis, Lietuvos bei užsienio mokslininkais.