Etika

Prieš keturis dešimtmečius įsitraukusi į tarptautinį diskursą etikos gyvybės moksluose tema, UNESCO toliau kuria ir stiprina bendradarbiavimo ryšius tarp etikų, mokslininkų, politikų ir pilietinės visuomenės taip padėdama valstybėms formuoti argumentuotą ir pagrįstą mokslo ir technologijų etikos politiką.

Savo etinį mandatą UNESCO vykdo dviejose svarbiausiose veiklos srityse: bioetika bei mokslo ir technologijų etika – atlikdama tokias svarbiausias funkcijas, kaip:

Idėjų laboratorijos – intelektualinio forumo provokuojančio tarpdisciplininius, pliuralistinius ir daugiakultūrinius diskursus mokslo ir technologijų etikos temomis kaip atsaką į kylančius etinius iššūkius.  UNESCO partneriai atliekant šią funkciją yra Tarptautinis bioetikos komitetas, Tarpvyriausybinis bioetikos komitetas, Pasaulinė mokslo ir technologijų etikos komisija.

Normų kūrėjos bioetikos srityje – trys reikšmingi tarptautiniai instrumentai – buvo priimti nuo 1997 m.: Visuotinė žmogaus genomo ir žmogaus teisių deklaracija (1997 m.), Tarptautinė žmogaus genetinių duomenų deklaracija (2003 m.), Visuotinė bioetikos ir žmogaus teisių deklaracija (2005 m.).

Informacijos centro – plėtodama Pasaulinės etikos observatorijos programą (Global Ethics Observatory) – nemokamą pasaulinį nuolat atnaujinamos informacijos apie etikos institucijas, specialistus, norminius aktus, elgesio kodeksus ir mokymo programas visame pasaulyje, banką.

Pajėgumų kūrėjos – suteikdama valstybėms narėms instrumentinę ir techninę paramą stiprinant nacionalinę etikos infrastruktūrą per pagalbą nacionaliniams bioetikos komitetams ir etikos mokymų programas. 

Tarptautinio bendradarbiavimo katalizatorius – bendradarbiaudama su svarbiausiais tarptautiniais mokslo ir technologijų etikos srities veikėjais ir derindama bendrą Jungtinių Tautų sistemos veikėjų strategiją bioetikos srityje.