Fundamentalieji mokslai

UNESCO fundamentaliųjų mokslų programa (UNESCO’s Fundamental Sciences Programme) skirta molekulinės biologijos, biotechnologijos, chemijos, teorinės ir taikomosios fizikos bei matematikos disciplinų, taip pat su žmogaus sveikata, aplinkos ir žmogaus gerovės apsauga susijusių tarpdisciplininių sričių plėtotei. Nacionaliniai pajėgumai specifinėse mokslo srityse stiprinami visuose regionuose ir visais lygiais mokslo švietimo bei mokslo kultūros priemonėmis. Taip pat skatinant universitetinį mokslo švietimą stiprinamas bendradarbiavimas su Švietimo sektoriumi.

Tarptautinė fundamentaliųjų mokslų programa (International Basic Sciences Programme, IBSP) yra UNESCO valstybių narių įsteigta tarptautinė tarpdisciplininė bendradarbiavimo programa. Programa koncentruojama į svarbiausias specifines kiekvienam regionui veiklos sritis, įskaitant nacionalinių, regioninių bei tarptautinių fundamentaliųjų mokslų žinių ir kompetencijos centrų tinklo plėtotę. Programos strategija remiasi Šiaurė-Pietūs ir Pietūs-Pietūs bendradarbiavimu, plėtojamu per partneryste su Besivystančiojo Pasaulio mokslų akademija, Tarptautinės mokslo tarybos mokslinėmis sąjungomis, Europos branduolinių tyrimų organizacija, kitais mokslo centrais, tarpvyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

UNESCO generalinio direktoriaus sudaryta programos Tarptautinė mokslinė taryba (International Scientific Board of IBSP) rekomenduoja projektus įgyvendinimui ir koordinuoja tarptautinę programos raidą. Nuo programos pradžios 2005 m. pradėti įgyvendinti 40 projektų, skirtų galimybėms kurti pasirinktose fizikos ir biologijos mokslų srityse bei skatinti eksperimentus mokslo švietimo srityje naudojantis „Microscience“ mokymo vadovais atskiroms fundamentaliųjų mokslų disciplinoms dėstyti mokyklose ir aukštojo mokslo institucijose. Šiuo metu galimybės dar kelioms naujoms programos iniciatyvoms svarstomos tariantis ir konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir organizacijomis partnerėmis.