2014-ieji – Tarptautiniai kristalografijos metai

2014-aisiais UNESCO švenčia Tarptautinius kristalografijos metus. Ši iniciatyva skirta ne tik pažymėti rentgeno spindulių difrakcijos atradimo, leidusio išsamiau tirti kristalus, šimtmetį, bet taip pat J. Keplerio ledo kristalų formos simetriškumo atradimo, lėmusio platesnius simetrijos reikšmės materijoms tyrimus, 400 metų sukaktį.

Svarbiausi tikslai:

  • Didinti kristalografijos mokslo žinomumą bei supratimą, kokią svarbą šis mokslas turėjo šiuolaikinės visuomenės technologinei pažangai;
  • Viešų parodų, konferencijų ir tiesiog interaktyvių demonstracijų mokyklose dėka įkvėpti jaunus žmones;
  • Pademonstruoti mokslo universalumą;
  • Paskatinti „Kristalografija Afrikoje“ programą, kurti analogiškas programas Azijos ir Lotynų Amerikos regionuose;
  • Skatinti tarptautinį pasaulio mokslininkų bendradarbiavimą, ypač Šiaurės – Pietų kryptimis;
  • Skatinti kristalografijos švietimą ir tyrimus, taip pat kristalografijos mokslo sąsajas su kitomis mokslo šakomis;
  • Tarptautinių kristalografijos metų žinomumui didinti pasiremti sinchrotrono ir neutronų spinduliavimo įrenginių bandymų programomis, tarp kitų ir SESAME projektu, vykdomu globojant UNESCO.

Veiklos ir pasaulio žemėlapis

Dalyje didžiųjų valstybių įkurti nacionaliniai kristalografijos komitetai jau parengė puikių mokomųjų priemonių, kurios iliustruoja kristalografijos mokslo reikšmę visuomenei. Tarptautiniai kristalografijos metai taps puikia proga Tarptautinei kristalografijos sąjungai ir jos regioninėms asociacijoms identifikuoti ir organizuoti platesnį tokios medžiagos panaudojimą (su vertimu į pagrindines kalbas). Metų paminėjimui organizuoti sukurta speciali interneto svetainė, kurioje organizuojama informacinės medžiagos sklaida, publikuojamos virtualios metų minėjimui skirtos parodos, straipsniai ir kita informacija.  Tikimasi, kad šis projektas paskatins glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą.

Tarptautinių kristalografijos metų minėjimo programoje itin svarbus švietimo komponentas, neišskiriant nė vienos amžiaus grupės. Valstybės turinčios kristalografijos švietimo patirties, organizuos ir praves mokymus kitoms valstybėms, neturinčioms didelių kristalografų bendruomenių. Tarptautinė kristalografijos sąjunga jau organizavo nemažai sėkmingų mokymo dirbtuvių ir kursų, o per 2014-uosius tęs šią veiklą Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos mokyklose.

Suplanuotos keliaujančios parodos, bendradarbiaujant su difraktometrų gamintojais. Šios parodos turės koordinuojančius centrus visuose regionuose, iš kurių, lydimos kelių instruktorių, keliaus į atrinktus universitetus, kitų universitetų studentams bus skiriamos stipendijos tokius centrus aplankyti. Šalia parodų bus organizuojamos paskaitos, bandymai su mobiliaisiais difraktometrais. Planuojama metams pasibaigus pradėti specialią mokslinių tyrimų stipendijų programą.

2014 01 29 Kategorija: UNESCO, Minimos datos, Švietimas, Visos naujienos