Pasaulio paveldo komitetas 

Pasaulio paveldo komitetas (toliau – Komitetas; angl. The World Heritage Committee), atsakingas už Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimą ir Pasaulio paveldo fondo veiklos koordinavimą, buvo įsteigtas 1976 metais.

Komitetą sudaro 21 Pasaulio paveldo konvencijos valstybės narės atstovas, kuris kas dvejus metus renkamas Pasaulio paveldo konvencijos valstybių narių Generalinėje asamblėjoje į ketverių metų kadenciją. Atsižvelgiant į konvencijos reikalavimus, komiteto narių rinkimai turi užtikrinti teisingą įvairių pasaulio regionų ir kultūrų atstovavimą. Lietuva Komiteto nare buvo išrinkta 2003 – 2007 m. kadencijai.

Mažiausiai kartą per metus Komitetas renkasi į kasmetines ir neeilines sesijas. Kasmetinės Pasaulio paveldo komiteto sesijos vyksta UNESCO būstinėje, Paryžiuje arba šalyje, kuri yra Komiteto narė ir pateikia pasiūlymą sesiją organizuoti savo šalyje. Kasmetinės sesijos paprastai vyksta Pasaulio paveldo komitetui pirmininkaujančioje šalyje. 2006 m. Jubiliejinė - 30-oji Komiteto sesija vyko Vilniuje. Jai pirmininkavo ambasadorė, tuometinė nuolatinė atstovė prie UNESCO Ina Marčiulionytė.

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija apibrėžia Pasaulio paveldo komiteto funkcijas, kurios yra:

  • remiantis Šalių pateiktomis paraiškomis ir preliminariaisiais sąrašais nustatyto išskirtinės visuotinės vertės gamtos ir kultūros vertybes, kurias privalu saugoti įrašant jas į Pasaulio paveldo sąrašą;
  • kartu su valstybėmis narėmis stebi į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų paveldo vietovių būklę ir saugojimo procesą bei sprendžia, kurias iš anksčiau minėtų vietovių reikia įrašyti Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą arba iš jo išbraukti;
  • sprendžia kurias vertybes išbraukti iš Pasaulio paveldo sąrašo;
  • nagrinėja Pasaulio paveldo fondui pateiktus prašymus dėl tarptautinės finansinės paramos;
  • vertina valstybių narių pateiktas į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos paveldo vietovių būklės išsaugojimo ataskaitas (angl. State of Conservation), o kas 6 metus – periodines ataskaitas (angl. Periodic Reporting), kuriose apžvelgiama bendroji valstybės narės paveldo apsaugos politika, nacionaliniai teisės aktai, konkrečios vietovės apsaugos ir valdymo priemonės;
  • reguliariai peržiūri ir įvertina Konvencijos įgyvendinimą ir atnaujina Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gaires;
  • priima kitus su pasaulio paveldo išsaugojimu susijusius sprendimus.

Šias funkcijas Pasaulio paveldo komitetui padeda įgyvendinti Pasaulio paveldo centras, įsteigtas 1992 m.

Plačiau apie Komiteto sesijų ir kt. dokumentus žiūrėti skiltyje Naudingos nuorodos.