Darbo užmokestis

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojų atlyginimo dydžiai yra nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 511 Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (Žin., 1993, Nr. 28-655).

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojai vieninteliai įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739), 18 punktu, detali informacija apie jų darbo užmokestį neskelbiama.

Informacija apie darbo užmokestį