Darnaus vystymosi švietimo strategija ir jos įgyvendinimo planas

Šios strategijos nuostatos Lietuvos švietimui yra ir naujos, ir ne. Švietimo prigimtis lemia jo evoliucinį vyksmą: šuoliai, revoliucijos retai atneša ilgalaikių rezultatų. Naujoji strategija žymi naują švietimo kokybės etapą, atliepia tuos iššūkius, kuriuos švietimo sistemai kelia globali visuomenės raida. Darnus vystymasis į visumą susieja įvairius švietimo uždavinius, suteikia jiems naujų prasmių ir akcentų. Kita vertus, darnus vystymasis yra dinamiška paradigma, kurią lemia ekonomikos, socialinės raidos, kultūros ir aplinkos apsaugos kontekstai, todėl ją reikia nuolat peržiūrėti ir papildyti.

Švietimo darniam vystymuisi dešimtmečio įgyvendinimo programa nepateikia labai konkrečių pasiūlymų, metodų jos įgyvendinimui. Parengtas programos įgyvendinimo planas pateikia tik labai bendras, rekomendacinio pobūdžio gaires, paliekantis laisvę kiekvienai valstybei narei ieškoti savo kelio. UNESCO ėmėsi aiškinamojo pobūdžio veiksmų koordinavimo funkcijos, padeda keistis informacija tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu mastu. Programos efektyviu įgyvendinimu rūpinasi ir UNESCO specializuotos institucijos atskiriems švietimo strategijos klausimams: Tarptautinė švietimo valdyba (IBE - UNESCO International Bureau of Education), Tarptautinis švietimo planavimo institutas (IIEP - International Institute for Education Planning), UNESCO visą gyvenimą trunkančio mokymosi institutas (UIL - UNESCO Institute for Lifelong Learning), Tarptautinis informacinių ir komunikacinių technologijų švietime institutas (ITE - Institute for Information Technologies in Education), Tarptautinis profesinio mokymosi institutas (UNESCO-UNEVOC - International Institute for Professional and Vocational Education and Training)

Tarptautiniu lygiu aktyviausias raginimas vyksta per tarptautinius UNESCO asocijuotus tinklus: UNESCO asocijuotų mokyklų tinklą (UNESCO ASPnet - UNESCO Associated Schools Project Network), UNESCO katedrų aukštojo mokslo institucijose tinklą, UNESCO centrus ir klubus, UNEVOC tinklą, vienijantį profesinio mokymo ir ugdymo institucijas. Lietuvos institucijų yra visuose minėtuose UNESCO koordinuojamuose specializuotose tinkluose, taigi švietimo darniam vystymuisi idėjos mus pasiekia ne tik vyriausybiniu lygiu, bet ir per atskirų institucijų narystę, dalyvavimą tinklo veikloje, įsipareigojimus „skleisti“ ir įgyvendinti pažangias idėjas. Dalyvavimas specializuotų tinklų veikloje reiškia ir priėjimą prie patikrintų metodų, priemonių, instrumentų duomenų bazės, reiškia galimybę konsultuotis, keistis patirtimi.