Hagos konvencija

1954 m. Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijoje (toliau – 1954 m. Hagos konvencija) kultūros vertybių apsauga yra tokių vertybių saugos užtikrinimas ir pagarba joms (2 straipsnis). Kartu su 1954 m. Hagos konvencija pasirašytas ir Pirmasis konvencijos protokolas.

Pagrindiniai 1954 m. Hagos konvencijos ir jos Pirmojo protokolo susitarimai yra šie:

a) Šalys įsipareigoja iš kitos šalies teritorijos, kuri buvo okupuota, neleisti išvežti kultūros vertybių;
b) Šalys įsipareigoja saugoti iš okupuotų teritorijų į jų šalių teritorijas tiesiogiai arba netiesiogiai įvežtas vertybes;
c) Šalys susitaria, pasibaigus karo veiksmams, teisėtam savininkui grąžinti visas šalių teritorijose esančias anksčiau okupuotos teritorijos kompetentingiems valdžios organams priklausančias kultūros vertybes. Draudžiama kultūros vertybes pasilikti kaip karo reparacijas.

1954 m. Hagos konvencijos Antrasis protokolas pdf_button

1954 m. Hagos konvencijos ir abiejų protokolų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1139 įsteigta Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisija. Su informacija apie šios komisijos sudėtį ir darbo reglamentą galite susipažinti paspaudę šią nuorodą. Komisijos posėdžių protokolai.

2013 m. gruodžio 16 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 10-asis 1954 m. Hagos konvenciją pasirašiusių ar ją ratifikavusių valstybių-narių, susitikimas. Susitikimo tikslas – atnaujinti informaciją nuo 2011 m. (9-ojo šią konvenciją pasirašiusių ar ją ratifikavusių valstybių-narių susitikimo), taip pat apsikeisti nacionaline patirtimi bei diskutuoti rūpimais klausimais. Pristatyta UNESCO Sekretoriato veikla 2011-2013 m., įgyvendinant minėtos konvencijos nuostatas. Susitikimo metu pristatyti Tipinio kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu veiksmų plano (Standard Plan of Action to Protect Cultural Property in the Event of Armed Conflict) pakeitimai, atsiželgiant į pastarųjų metų įvykius Sirijoje ir Malyje. Veiksmų planą parengė UNESCO Sekretoriatas 2011 m. Su dokumentais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

2013 m. gruodžio 17 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko 5-asis 1954 m. Hagos konvencijos Antrąjį protokolą pasirašiusių ar ją ratifikavusių valstybių-narių, susitikimas. Jo metu svarstyti finansiniai ir strateginiai klausimai, susiję su 1954 m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo nuostatų įgyvendinimu, taip pat išrinkti šeši nauji Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto nariai. Patvirtinti „Padidintos apsaugos prašymo formos“ (Enhanced Protection Request Form) oficialūs pakeitimai, kuriuos parengė UNESCO Sekretoriatas. Su dokumentais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

1954 m. Hagos konvencijos emblemos naudojimą reglamentuoja šios konvencijos 16-17 str. nuostatos.

Hagos_konvencijos_emblema

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu patvirtinimo“ pdf_button (pakeitimas pdf_button).

2011 m. gruodžio mėn. 1954 m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto 6-ojoje sesijoje Kernavės archeologinei vietovei suteikta sustiprinta apsauga ginkluoto konflikto metu. Kernavės archeologinė vietovė yra penktoji Pasaulio paveldo vietovė, kuriai suteiktas toks statusas.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2008 m. lapkričio 20 d. Vilniuje organizavo tarptautinę konferenciją „1954 m. Hagos konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai, galimybės, neatidėliotini darbai“

Kiti svarbūs dokumentai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. ĮV-500 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo“ pdf_button

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2007 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl ginkluotųjų pajėgų dalyvavimo atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbus ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atveju instrukcijos patvirtinimo“ pdf_button

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu taisyklių patvirtinimo“ pdf_button (pakeitimas pdf_button)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 193 „Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašo patvirtinimo“ pdf_button

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 845 „Dėl kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pdf_button

Atnaujinta 2014-02-07