UNESCO ir Lietuva

1991 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublika tapo Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos nare. UNESCO – tai unikali organizacija, veikianti globalioje dabarties erdvėje švietimo, mokslo, kultūros, informacijos ir komunikacijos baruose, vienijanti pasaulio valstybes į forumą bei skatinanti įvairių tautų ir bendruomenių bendradarbiavimą taikaus, darnaus, išmintingo sugyvenimo link.

1992 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino pirmąją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos įstatus. Šiuo metu galiojanti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų redakcija, patvirtinta 2003 m. birželio 17 d.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomeniniais pagrindais dirbantys 25 švietimo, mokslo ir kultūros specialistai: Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, ministerijoms pavaldžių institucijų darbuotojai, Lietuvoje veikiančių UNESCO katedrų ir centrų, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos, ryšių ir informatikos srityse, nariai. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį tvirtina LR kultūros ministras, jos pirmininkas renkamas Generalinės konferencijos metu. 2012 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku antrajai kadencijai išrinktas dr. Romas Pakalnis. 2015 sausio 27 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-40 patvirtinta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas.

Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją aptarnauja bei padeda įgyvendinti jos svarbiausias funkcijas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga - Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

Sekretoriatas, vadovaudamasis UNESCO generalinės konferencijos nutarimais, atsižvelgdamas į UNESCO programas ir projektus bei iš UNESCO sekretoriato Paryžiuje gaunamą informaciją, kartu su Nacionalinės komisijos nariais užtikrina nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą.

2015 m. Lietuva jau trečią kartą išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui. Lietuvai patikėtos šios UNESCO valdymo struktūros vicepirmininkės pareigos. Vykdomojoje taryboje Lietuvai atstovauja ambasadorius prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas. Vykdomosios tarybos pirmininku išrinktas Vokietijos nuolatinis atstovas prie UNESCO, o vicepirmininkėmis taip pat tapo Švedija, Dominikos Respublika, Malaizija, Marokas ir Pietų Afrikos Respublika.

Lietuva, kaip Vykdomosios tarybos narė, dalyvauja Finansų ir administracinių reikalų komisijos, Programų ir išorinių santykių komisijos, Nevyriausybinių partnerių komiteto bei Konvencijų ir rekomendacijų komiteto, kuris prižiūri UNESCO konvencijų ir rekomendacijų įgyvendinimą bei svarsto žmogaus teisių pažeidimus UNESCO kompetencijos ribose, veikloje.

Šiuo metu prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veikia du teminiai komitetai – Pasaulio atmintis” ir Informacija visiems”, atsakingi už dviejų UNESCO programų tikslų įgyvendinimą Lietuvoje. Programa Pasaulio atmintis” rūpinasi pasaulio dokumentinio paveldo apsauga bei prieiga, skleidžia informaciją ypatingas valstybiniuose ir privačiuose archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomas dokumentų kolekcijas. Programa Informacija visiems” propaguoja galimybes naudotis informacija ir žiniomis visuotinei raidai, skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystę, laisvą minties ir žinių sklaidą, komunikacijos priemonių gausą.